احساس بی ارزشی

آيا احساس ميكنيد كه بي ارزش هستيد؟ آيا چنين بنظر ميرسد كه در زندگی كاره ای نيستيد؟


در اين سفر زندگی شما ميتوانيد جاده احساس بی ارزشی را ترك كرده در طريق احساس با ارزش بودن قدم برداريد. لطفا" با ما چنين دعا كنيد…

"عيسای عزيز من از احساس اينكه زندگيم بی معنی و نزد هيچ كس ارزش ندارم خسته شده ام. خواهش ميكنم گناه مرا ببخش و به زندگيم معنا و مفهوم عطا فرما. من زندگيم را به تو تسليم ميكنم و خواهش ميكنم همين الان كنترل آن را به دست بگيری."

Yes! I prayed the PrayerI still have questions