احساس تقصير

آيا احساس تقصير شما را مي آزارد؟ آيا ميخواهيد ياد بگيريد كه چگونه ببخشيد و بخشيده شويد؟


درطي سفر زندگي شما ميتوانيد جادة احساس تقصير را ترك كرده به جادة بخشش منتقل شويد. لطفا" با ما چنين دعا كنيد…

"عيساي عزيز من ديگر قادر نيستم بار حس تقصير و شرمندگي را تحمل كنم. خواهش ميكنم مرا ببخش و به من ياد بده كه چگونه به درستي و صداقت رفتار كنم. من قلبم را به تو تسليم ميكنم و خواهش ميكنم كه كنترل زندگيم را همين الان بدست بگيري. متشكرم. "

Yes! I prayed the PrayerI still have questions