بيماری

آيا باز هم سلامتی خود را بدست خواهم آورد؟ آيا زندگی بيش از مبارزه برای حفظ سلامت نیست؟


در طی سفر زندگی شما ميتوانيد از جاده بيماری به جاده سلامتی قدم بگذاريد. لطفا" چنين دعا كنيد…

" عيسای عزيز من محتاج شفا هستم. خواهش ميكنم قلب و فكر و بدن مرا لمس كن. من ميخواهم تو را بيشتر بشناسم و با تمام دل و فكر و قدرتم از تو پيروی كنم. خواهش ميكنم گناهانم را ببخش و به من سلامتی عطا فرما. "

Yes! I prayed the PrayerI still have questions