خوشحاليم از اينكه اين دعا را كرديد

شما يكي از مهمترين تصميمات زندگي خود را گرفته ايد! ما علاقه داريم دربارة تصميمتان بيشتر بدانيم و ميخواهيم شما را كمك كنيم تا در رابطة خودتان با عيساي مسيح آموزش بيشتر بيابيد. براي شروع اين سفر به همراهي ما لطفا اطلاعات زيرين را تكميل فرماييد. از سؤال كردن در مورد تصميمتان از هيچگونه پرسشي دريغ نفرماييد.

Fill out my online form.

ما ترتيبي ميدهيم كه يك شخص حقيقي با شما تماس بگيرد تا به پرسشهايتان جواب دهد و
دربارة مسائل زندگي شما را بيشتر هدايت كند.

وجه داشته باشيد كه هيچيك از اطلاعاتي را كه در بالا داده ايد به گروه يا سازماني ديگر نخواهيم داد، و براي هيچ مقصود ديگري بكار برده نخواهد شد، مگر كمك كردن به شما در پيدا
كردن پاسخهايي براي مسائلي كه با آن روبرو ميشويد .