دروغگويی

آيا بار ديگر فريب خورديد؟ آيا همه چيز قلابی و ساختگی است؟ آيا ميتوان به كسی اعتماد كرد؟


در طی سفر زندگی شما ميتوانيد از جاده ناراستی خارج شده به طريق راستی برسيد. لطفا" با ما چنين دعا كنيد...

"عيسای عزيز من در جستجوی حقيقت هستم: حقیقتی به معنی واقعی کلمه، اصيل و بی خدشه. خواهش ميكنم گناهم را ببخش و راستی را به زندگيم وارد كن. من قلبم را به تو تسليم ميكنم و خواهش ميكنم همين الان كنترل زندگيم را به دست خود بگيری. متشكرم."

Yes! I prayed the PrayerI still have questions