خرد شدن

آيا خرد شده ايد؟ آيا چنان خرد شده ايد كه اميدی به بازسازی نيست؟


در اين سفر زندگی شما ميتوانيد از جاده خرد شدن به سوی شفای كامل برويد. لطفا" با ما چنين دعا كنيد:

عيسای عزيز به تو نياز دارم تا مرا از شكستگی که ناتوانم میسازد نجات بدهی . خواهش ميكنم شفايم ده و سلامتی را وارد زندگيم كن. خواهش ميكنم گناهم را ببخش و به زندگيم معنا و شادی عطا فرما. قلبم را به تو تسليم ميكنم و تقاضا دارم كه همين الان كنترل زندگيم را بدست بگيری. متشكرم."

Yes! I prayed the PrayerI still have questions