محبت شرطي

آيا نيش رد شدن شما را آزار ميدهد؟ آيا نزديكترين دوستان و حتي خانواده شما را از خود دور ميكنند و با شما بدرفتاري مي نمايند؟


در اين سفر زندگي شما ميتوانيد از جادة محبت شرطي به جادة محبت بلا شرط وارد شويد. لطفا" با ما چنين دعا كنيد...

عيساي عزيز من ميخواهم بدون شرط محبت كنم و مورد محبت قرار گيرم. خواهش ميكنم گناهم را ببخش و محبت خود را بدون شرط به من نشان بده. من قلبم را به تو مي سپارم و خواهش ميكنم كه همين الان كنترل زندگيم را بدست خود بگيري متشكرم .

Yes! I prayed the PrayerI still have questions