مرگ

آيا براي شما مرگ بمنزله يك بن بست است؟ آيا مرگ به شما چنان ضربه ای زده كه اميدی برای بهبودی باقي نمانده است؟


آيا ميخواهيد در مورد سرنوشت خود بعد از مرگ مطمئن شويد؟ پس چنين دعا كنيد:

عيسای عزيز من ميدانم كه رفتارم و انتخابهايي كه در زندگي كرده ام مرا از رسيدن به بهشت باز ميدارند. تمنا دارم بابت كارهايي كه كرده ام مرا ببخش. به من ياد بده كه چگونه با درستي و صداقت زندگي كنم. من قلبم را به تو تسليم ميكنم و خواهش ميكنم كه كنترل زندگيم را اكنون بدست بگيری. متشكرم."

Yes! I prayed the PrayerI still have questions