نااميدی

آيا يأس و نااميدی خوراك روزانه شما است؟ آيا بار ديگر اميد ظاهر خواهد شد؟


در طي سفر زندگی شما ميتوانيد جاده نااميدی را ترك كرده در طريق اميدواری قدم برداريد. لطفا "با ما چنين دعا كنيد…

عيسای عزيز من گرفتار وضعيتي هستم كه مرا نااميد كرده است. خواهش ميكنم گناه مرا ببخش و در زندگيم اميد واقعی بدم. من قلبم را به تو تسليم ميكنم و تقاضا دارم كنترل زندگيم را بدست بگيری. متشكرم.

Yes! I prayed the PrayerI still have questions