نگرانی

آيا کاری به غیر از غصه خوردن ندارید؟ آيا اين باعث ميشود كه نتوانيد درست فكر كنيد و از زندگی لذت ببريد؟


در اين سفر زندگی شما ميتوانيد از جاده نگرانی به سوی آرامش برويد. اينطور دعا كنيد:

عيسای عزيز خواهش ميكنم نگرانی و اضطراب مرا بگير و با آرامش كامل خودت آن را جايگزين كن. گناهانم را ببخش و به زندگيم معنا وشادی عطا فرما. من قلبم را به تو می سپارم و خواهش ميكنم كه همين الان كنترل زندگيم را بدست بگيری. متشكرم.

Yes! I prayed the PrayerI still have questions