پوچی

آيا كسی هست كه مرا بخاطر وجود خودم در نظر بگيرد؟ چرا احساس ميكنم كه در اين زندگی به تنهايی گام برميدارم؟


آيا ميدانيد كه شما طوری خلق شده ايد كه نياز به داشتن رابطه، در طبيعت شما نهاده شده است؟ ولی با اين وجود گاهی ما از درد تنهايی رنج می بريم حتی در وسط جمعيت.

كلام خدا جوابگوی احساس پوچی شما است.

Yes! I prayed the PrayerI still have questions