اگر سؤالاتی در باره پيروی از مسيح داريد لطفا به ما اطلاع بدهيد.

Fill out my online form.
ما ترتيبی خواهیم داد تا يك نفر با شما تماس گرفته و به پرسشهايتان پاسخ دهد و درباره مسائل زندگی، شما را بيشتر راهنمایی کند.

توجه داشته باشيد كه هيچيك از اطلاعاتی را كه در بالا داده ايد به گروه يا سازمانی ديگر نخواهيم داد، و برای هيچ مقصود ديگری بكار برده نخواهد شد، مگر كمك كردن به شما در پيدا كردن پاسخهايی برای مسائلی كه با آن روبرو ميشويد .